Scroll to next section

Vi fick mer än vi förväntade oss

PeopleProvides HR-revision

Stockholms Handelskammare

Bakgrund

Stockholms Handelskammare har cirka 45 anställda. Cheferna på Handelskammaren har HR-ansvaret i form av rekryteringar, lönesättning och kompetensutveckling i sina team. Efter en periods avsaknad av viss strategisk HR-kompetens vände de sig till PeopleProvide för att få hjälp med en genomlysning av avtal, policys och regelverk i relation till gällande lagkrav.

Utmaning

Stockholms Handelskammare (Handelskammaren) efterfrågade strategisk HR-kompetens då flera chefer var nya och alla chefer har det operativa HR-ansvaret för sina team.

Lösning

HR-revision gav mer än förväntat.

PeopleProvide genomförde en HR-revision där de analyserade HR-processerna och övriga personalrelaterade dokument samt identifierade risker. I revisionen framkom vissa förbättringsområden, och förslag på åtgärder mot bristerna togs fram. Förslag togs även fram på hur samordning av HR-processerna kan genomföras så att de fullt ut stöttar affärsmålen.

Vi är mycket nöjda med HR-revisionen. Den höll hög kvalitet och vi fick ut mycket mer av den än vi hade trott, säger Christine Rydberg, CFO och administrativ chef på Stockholms Handelskammare.

Resultat

Genom PeopleProvides HR-revision identifierades risker och åtgärdsförslag lades fram. Som en följd av dessa åtgärder anlitar för närvarande Handelskammaren löpande HR-stöd och arbetar vidare med åtgärdsplanen samtidigt som cheferna får rätt HR-stöd.

HR-strateg en dag i veckan.

Handelskammaren beslöt även att anlita en HR-konsult från PeopleProvide. Konsulten anlitades som HR-strateg med ansvar för att ge stöd i de strategiska och organisatoriska HR-frågorna samt till till cheferna i organisationen. HR-konsulten fick även ansvaret för att genomföra vissa av de åtgärder som rekommenderades i HR-revisionen.

Som exempel kan nämnas att en lönekartläggning genomfördes med stöd av HR-konsulten, lönepolicyn uppdaterades och förbättrade mallar för anställningsavtal togs fram. HR-strategen har kommit med förslag på förbättringar i medarbetarhandboken och även varit behjälplig med befattningsbeskrivningar. Nästa steg blir att utarbeta en plan för det strategiska arbetsmiljöarbetet.

Fokus på att driva verksamheten mot mål.

PeopleProvide erbjöd oss en HR-konsult med helt rätt kompetens med kort varsel. Nu när vi har senior HR-kompetens på plats en dag i veckan kan cheferna få det stöd de behöver för att hantera HR-frågorna rätt och enhetligt. De får mer tid över för att driva och utveckla verksamheten enligt de mål och de riktlinjer vi har, säger Christine Rydberg.

Om Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en medlemsorganisation som företräder näringslivet i huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala. Handelskammaren verkar för att göra regionen till en konkurrenskraftig huvudstadsregion med hållbar tillväxt under global konkurrens.

Handelskammaren har för närvarande ca 45 anställda, varav sju chefer. Handelskammaren är en medlemsorganisation med cirka 2000 medlemmar.