Så fixar du er likabehandlingsplan!

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma rättighet till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är viktigt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb och företaget blir mer attraktivt för kunder. Det blir alltså en tvåstegsraket och bidrar till ett arbetsliv som tar tillvara alla människors kunskap och ser olikheter som en tillgång snarare än ett hinder.

I diskrimineringslagen står det att alla arbetsplatser aktivt ska arbeta mot diskriminering och se till att alla behandlas lika. Det räcker alltså inte att ta itu med diskrimineringsproblem när de dyker upp utan arbetsgivaren måste jobba förebyggande och främjande. Att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett: kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Syftet med lagen:

Lagen om det aktiva arbetet med diskriminering och likabehandling för företag:

 

3 kap 13§: En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§. Lag (2016:828).

 

Femte paragrafen innebär att följande åtgärder ska omfattas:

  1. arbetsförhållanden,
  2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
  3. rekrytering och befordran,
  4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och
  5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Lag (2016:828).

 

Inom dessa fem områden ska man ta i beaktande de sju diskrimineringsgrunderna.

Det kan verka mastigt men vi har gjort en checklista och en ”kom igång” guide som kickstartar ert likabehandlingsarbete!

 

 Ladda checklistan här!

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›