Integritetspolicy

Kontakta oss ›

Scroll to next section

PeopleProvides dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till PeopleProvide (dataskydd@peopleprovide.se).

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in? 

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig  

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, fakturaadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de tjänster du har köpt.
 • Finansiell information: Inkomstuppgifter, kreditupplysningar, betalningshistorik etc.
 • Historisk information: Dina uppdragsbeställningar, betalningshistorik, anställningshistorik, utbildning etc.
 • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, hur du nådde och lämnade tjänsten, klick-frekvens, sökvägar etc.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, etc.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss eller vara kandidat i våra processer, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information? 

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

(“varför är behandlingen nödvändig”)

Automatiserat beslutsfattande (Ja/Nej)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J
För kundanalys, administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen. J
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen. N
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din verksamhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. J
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning. N
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. J

 

Kommunicera med dig 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om liknande tjänster och för att utföra kandidat-  och eller kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till PeopleProvide.

Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Kunder

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till kunder och andra samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella åtaganden (tex att fylla rekryteringsuppdrag) gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 • Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för skatteuppbörd.

 • Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.
 • Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en uppdragsgivare/kund eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att följa bokföringslagar eller diskrimineringslagar sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

 • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och spårningstekniker 

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta dataskydd@PeopleProvide.se