Framgångsfaktorer för HR – en rapport från PeopleProvide

PeopleProvide har tagit fram en rapport om HR-chefernas önskade läge och deras verklighet. Vi grundar den på research, en enkät som 124 HR-chefer har fyllt i, intervjuer med HR-chefer och vår samlade kunskap på bolaget.

Vår rapport innehåller fyra olika delar:

1. Framgångsformeln

Vi presenterar en framgångsformel i form av en punktlista. Den beskriver vad som behöver vara på plats för att HR-direktören ska få bästa möjliga förutsättningar att möta utmaningarna, stötta företagets strategier och bidra till dess framgångar.

 

2. Forskning som visar hur viktig strategisk HR är

Vi presenterar en sammanställning av forskning som visar hur viktig strategisk HR är för affären. Samt forskning som visar vad HR gör idag och hur de står rustade inför framtid-en utmaningar.

 

3. Verkligheten som gör det svårt

124 HR-chefer har fyllt i en enkät och vi har intervjuat fem erfarna HR-direktörer. De berättar om en verklighet som innehåller många hinder att övervinna för att HR ska fungera som en strategisk affärspartner.

 

4. HR-transformationen och dess utmaningar

HR-transformationens historia, utmaningar och vad den in-nebär för både HR och den övriga organisationen beskrivs i Examensarbetet HR-chefers legitimitet i svenska lednings-grupper, som Frida Jansson och Sandra Sellering på Högskolan i Skövde gjorde vårterminen 2019.